Reklamačné podmienky

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

Prevádzkuje živnostník Ing. Marek Turák ,IČO: 54 72 08 34, DIČ: 1075 6798 80
Uňatín 85, 962 41 Uňatín 

 

Úvodné ustanovenia

 

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „ZOOS“), zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „ZoARSS“) a zákonom č. 513/1991 Obchodným zákonníkom (ďalej len „OBZ“).

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti spoločnosti Futons s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady, najmä rozsah, podmienky a spôsob uplatňovania práv z vadného plnenia, resp. zo záruky za akosť poskytnutej predávajúcim v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy.


Pre účely reklamačného poriadku sa (i) kupujúcim-spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti; a (ii) kupujúcim-podnikateľom osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.


Má sa za to, že kupujúcim-podnikateľom je ten, kto pri uvedení svojich fakturačných údajov uviedol svoje IČO a/alebo DIČ.

 

Reklamačný poriadok pre kupujúceho-spotrebiteľa

Článok I.


Prevzatie/dodanie tovaru


V prípade, ak je tovar v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy k dispozícií v prevádzkarni predávajúceho, prevezme tento tovar kupujúci-spotrebiteľ (ďalej v tejto časti B. reklamačného poriadku len ako „kupujúci“) bezprostredne po uzatvorení kúpnej zmluvy, ak sa nedohodne s predávajúcim inak.


V prípade, ak tovar nie je k dispozícii v prevádzkarni predávajúceho, bude predávajúcim dodaný po zaplatení kúpnej ceny kupujúcim v dodacej lehote, ktorú si predávajúci a kupujúci dohodnú individuálne, a ktorá bude uvedená v doklade o predaji. Kupujúci je povinný si tovar vydvihnúť v prevádzkarni predávajúceho, v ktorej bola uzatvorená kúpna zmluva, a to v termíne uvedenom v doklade o predaji, ak sa nedohodne s predávajúcim inak. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj pred dohodnutou dobou. V takomto prípade nie je kupujúci povinný si tovar vyzdvihnúť pred dátum vyzdvihnutia tovaru uvedenom v doklade o predaji. 

Predávajúci, na základe žiadosti kupujúceho a na jeho náklady, prepraví tovar do miesta, ktoré bude dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim.    

V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v termíne podľa ods. 2 tohto článku, má predávajúci nárok na zaplatenie skladného, ktoré si predávajúci a kupujúci dohodnú uzatvorením kúpnej zmluvy v hodnote 1 % kúpnej ceny tovaru za každý začatý deň uskladnenia tovaru. Obdobne sa postupuje, ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru po vybavení reklamácie. 

Článok II.

Výhrada vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške.

Predávajúci je oprávnený započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči kupujúcemu s akoukoľvek pohľadávkou kupujúceho voči predávajúcemu. 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Článok III.

Rozsah práv kupujúceho-spotrebiteľa a 
zodpovednosť predávajúceho z vadného plnenia

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar je pri jeho prevzatí kupujúcim bezvadný. Predávajúci najmä zodpovedá v súlade s ust. § 616 a nasl. OZ, že v dobe, v ktorej kupujúci tovar prevzal:
    má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, alebo ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe prípadnej reklamy tohto tovaru;
    tovar sa hodí na účel, ktorý pre jeho použitie uvádza predávajúci, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;
    tovar má požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť alebo zodpovedá prevedeniu zmluvnej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy;
    tovar má požadované množstvo, mieru alebo hmotnosť;
    tovar vyhovuje požiadavkám stanoveným právnymi predpismi.
    V prípade, ak tovar nemá vlastnosti stanovené v ods. 1. tohto článku, a ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 
    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar užívať ako tovar bez vád, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva má kupujúci aj vtedy, ak má tovar odstrániteľné vady, ak však pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže kupujúci tovar riadne užívať.
    V prípade, ak predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar, alebo ak kupujúci odstúpi od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar vrátane jeho príslušenstva a dokumentácie. 
    Ak ide o neodstrániteľnú vadu tovaru, a kupujúci neodstúpi od zmluvy, alebo ak neuplatní právo na výmenu tovaru alebo výmenu súčasti tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
    Ak má tovar vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá a jedná sa o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o tovar už použitý, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
    Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začne plynúť znova od prevzatia novej veci. Doba opravy tovaru sa do záručnej doby nezapočítava.
    Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a doby jej trvania.

Článok IV.
Vylúčenie práv z vadného plnenia 
    Predávajúci nezodpovedá:
    za vady, na ktoré bola poskytnutá zľava, a na ktoré bol kupujúci pri predaji tovaru predávajúcim upozornený;
    za vady a škody vzniknuté vlastnou či zmluvnou dopravou a prepravou kupujúceho;
    za vady a škody vzniknuté neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením do prevádzky (v rozpore s odporúčaním obsiahnutým v návode) a/alebo používaním v rozpore s návodom či odporúčaním výrobcu;
    za vady spôsobené bežným opotrebením, nevhodným ošetrovaním, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, či zavineným poškodením zo strany kupujúceho či tretích osôb;
    u použitého tovaru za vady, ktoré zodpovedajú miere používania či opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim;
    za vady vzniknuté z iných príčin, ak to vyplýva z povahy tovaru.
    Za vadu tovaru sa nepovažuje obvyklý farebný alebo štrukturový rozdiel u prírodných materiálov (napr. koža), textilných a umelých materiálov (napr. ako sú nábytkové látky, drobné odchýlky vo vzore látky alebo vo farebnom tóne jej jednotlivých častí), lakovaných alebo kachľových plôch.
    Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, a/alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
    Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, ak sa jedná o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti poznať už pri uzatvorení kúpnej zmluvy.

Článok V.
Záruka za akosť
    Záručná doba tovaru je 24 mesiacov a v prípade použitého tovaru 12 mesiacov. Ak je v zmluve alebo v záručnom vyhlásení predávajúceho uvedená iná doba, platí táto doba. V prípade, ak je na tovare, jeho obale alebo návode pripojenom k tovaru vyznačená lehota na použitie, záručná doba sa neskončí pred uplynutím lehoty na použitie tovaru. 
    Záručná doba plynie od prevzatia tovaru kupujúcim.
    Predávajúci môže poskytnúť záruku presahujúcu záruku podľa ods. 1 tohto článku. V takomto prípade vystaví predávajúci kupujúcemu na daný tovar záručný list, v ktorom bude vyznačená záručná doba, alebo dĺžku záručnej doby vyznačí na doklade o predaji tovaru. Predávajúci určí podmienky a rozsah tejto záruky v záručnom liste.
    Kupujúci nemá právo zo záruky za akosť, ak po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho spôsobila škodu vonkajšia udalosť a nespôsobil ju predávajúci alebo osoby, ktorými tento plnil svoj záväzok.

Článok VI.
Podmienky, spôsob a lehota pre uplatnenie reklamácie
    Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na tovare v dobe 24 mesiacov a v prípade použitého tovaru do 12 mesiacov od jeho prevzatia; v prípade ak predávajúci poskytol záruku za akosť, je kupujúci oprávnený uplatniť vadu kedykoľvek v dohodnutej záručnej dobe.
    V prípade, ak sa vada prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol vadný už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo predávajúci nepreukáže opak.
    Kupujúci môže vytknúť vady tovaru (ďalej len „reklamácia“) v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho. Ak je však v potvrdení podľa časti B čl. III. ods. 8 tohto reklamačného poriadku uvedená iná osoba určená k oprave, uplatní kupujúci právo na opravu tovaru u tejto osoby. V prípade reklamácie objemnejších kusov tovaru je predávajúci pripravený poskytnúť kupujúcemu asistenciu s dopravou tovaru, prípadne zaistiť dopravu tovaru späť predávajúcemu. Túto možnosť môže kupujúci konzultovať s pracovníkom prevádzkarne povereným k vybavovaniu reklamácií.
    Nákup tovaru kupujúci preukazuje predávajúcemu dokladom o predaji (paragónom), záručným listom či iným dokladom, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o kúpe reklamovaného tovaru od predávajúceho.
    V prípade zistenia viditeľných vád priamo pri prevzatí tovaru, je potrebné tovar reklamovať bezprostredne po prevzatí u príslušného pracovníka predávajúceho.
    Vady, ktoré kupujúci istí po prevzatí tovaru (napr. povrchové vady materiálu, vady zabalených komponentov k zostaveniu nábytku vrátane nekompletného kovania, podstatná rozdielnosť farieb a rozmerov) je povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení.
    Pri oznámení reklamácie je kupujúci povinný uviesť, v čom reklamovaná vada spočíva, ako sa prejavuje a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje.
    V prípade, ak kupujúci právo z vadného plnenia či zo záruky za akosť uplatní, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil a ďalšie údaje podľa ods. 7. tohto článku.

Článok VII.
Vybavenie reklamácie
    Spôsob vybavenia reklamácie bude určený ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní a v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
    Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo právo na výmenu tovaru za nový tovar.
    V prípade, ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy tohto tovaru, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia podľa predchádzajúcej vety, nemožno od kupujúceho požadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, a ani iné náklady s ním súvisiace. Predávajúci je povinný kupujúcemu poskytnúť kópiu odborného posúdenia, ktorá odôvodňuje zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 
    V prípade, ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy tohto tovaru a predávajúci túto reklamáciu zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie podľa ods. 5 tohto článku uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. V prípade, ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže kupujúci reklamáciu uplatniť znova. Počas výkonu odborného posúdenia, záručná doba podľa ods. 1 článku V. neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, a to do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie. Znovu uplatnenú reklamáciu nemôže predávajúci zamietnuť. 
    O vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok VIII.
Alternatívne riešenie sporov
    V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom akým predávajúci vybavil reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo ak na takúto žiadosť kupujúceho neodpovie do 30 dní odo dňa jej prijatia od kupujúceho, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ust. § 12 ZoARSS ktorémukoľvek zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
    Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné, ale subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

    Reklamačný poriadok pre kupujúceho-podnikateľa

Článok I.
Úvodné ustanovenia
    Na práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho-podnikateľa (ďalej v tejto časti C. reklamačného poriadku len ako „kupujúci“) v súvislosti s  reklamáciou tovaru sa použijú ustanovenia obsiahnuté v časti B. čl. I., čl. II. a čl. IV. reklamačného poriadku obdobne. V ostatnom sa použijú ustanovenia obsiahnuté v tejto časti reklamačného poriadku.

Článok II.
Rozsah práv kupujúceho a zodpovednosť predávajúceho z vadného plnenia a zo záruky za akosť
    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar odovzdá v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení. V prípade, ak plnenie predávajúceho predstavuje podstatné porušenie zmluvy, má kupujúci právo:
    na odstránenie vád dodaním nového tovaru bez vady, dodanie chýbajúceho tovaru a na odstránenie právnych vád;
    na opravu tovaru;
    na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
    odstúpiť od zmluvy.
    Kupujúci oznámi predávajúcemu aké právo zo zodpovednosti za vady si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Uplatnený nárok nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Ak by však vady tovaru boli neodstrániteľné alebo by s opravou boli spojené neprimerané náklady, má kupujúci právo požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. V prípade, ak predávajúci neodstráni vady v primeranej dodatočnej lehote alebo pred jej uplynutím oznámi, že vady tovaru neodstráni, kupujúci môže požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
    V prípade, ak kupujúci nezvolí svoj nárok v lehote uvedenej v ods. 2 tohto článku, prináležia mu práva podľa ods. 4 tohto článku.
    Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Ak predávajúci neodstráni vadu včas, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy, ak upozorní predávajúceho na úmysel od zmluvy odstúpiť. Zvolený nárok nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Pokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady tovaru je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru, avšak zvoleným spôsobom nesmie spôsobiť kupujúcemu neprimerané náklady.
    Právo kupujúceho zo záruky za akosť zakladá vada, ktorá sa na tovare vyskytne v záručnej dobe.
    Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak predávajúcemu včas vady neoznámil a tiež, ak nemôže predávajúcemu vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal. To neplatí, ak:
    nemožnosť vrátenia tovaru v stave, v akom ho kupujúci dostal nie je spôsobená konaním alebo opomenutím kupujúceho, alebo
    k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru,
    pred objavením vád tovaru kupujúci tovar alebo jeho časť predal alebo tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití.

Článok III.
Záruka za akosť
    Na tovar zakúpený kupujúcim poskytuje predávajúci záruku za akosť po dobu šiesti mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci je oprávnený stanoviť dĺžku záručnej doby pre vybrané tovary aj odchylne a v prípade, že je v zmluve alebo v záručnom vyhlásení predávajúceho uvedená iná doba, platí táto iná doba.
    Predávajúci vystaví kupujúcemu na zakúpený tovar záručný list, v ktorej bude vyznačená záručná doba alebo záručnú dobu vyznačí v doklade o predaji tovaru (faktúre), pokiaľ tak nebude učinené v rámci kúpnej zmluvy. 
    Zárukou za akosť predávajúci písomne preberá záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
    Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.

Článok IV.
Podmienky, spôsob a lehota pre uplatnenie reklamácie
    Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase, a tiež vada, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením povinnosti predávajúceho.
    V súlade s ust. § 427 OBZ je kupujúci povinný prezrieť tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare.
    Povinnosti predávajúceho zo záruky za akosť nie sú odsekmi 1 a 2 tohto článku dotknuté. V ostatnom sa použijú ustanovenia obsiahnuté v časti B. čl. VI. reklamačného poriadku obdobne.

Článok V.
Vybavenie reklamácie
    V prípade reklamácie tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený posúdenie a vybavenie reklamácie konzultovať s dodávateľom tohto tovaru, pričom lehota pre jej posúdenie a vybavenie činí maximálne 90 dní, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V ostatnom sa použijú ustanovenia obsiahnuté v časti B. čl. VII. tohto reklamačného poriadku obdobne.

    Záverečné ustanovenia

    Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na postup pri reklamácií tovaru zakúpeného vo všetkých predajniach predávajúceho.
    Všetky zmluvné vzťahy z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
    Predávajúci má právo tento reklamačný poriadok zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
    Kupujúci nákupom tovaru na predajni predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmto reklamačným poriadkom.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 7.12.2022.